W sobot? (29.02.2020) alumni z roku III i IV przyj?li z r?k J.E. Bpa Adriana Galbasa SAC pos?ugi lektoratu i akolitatu.
Obie pos?ugi maj? swoj? siln? wymow? w czasie sprawowanej Eucharystii, cho? nie tylko.

Lektor ma za zadanie us?ugiwa? wok? sto?u S?owa Bo?ego, jakim jest ambona. Czyni to poprzez umi?owanie tego S?owa, ?ycie nim na co dzie? i przekazywanie go, odczytywaniem lekcji mszalnych.

G?wnym za? miejscem pos?ugi akolity jest st? Eucharystyczny. Dokonuje si? to poprzez szczeglne rozmi?owanie si? w Jezusie sakramentalnym, by jako nadzwyczajny szafarz Komunii ?wi?tej, mg? Go przekazywa? braciom i siostrom w wierze.

Pos?ug? akolitatu przyj?li:
al. Adam Bryga?a, parafia pw. ?w. Maksymiliana Marii Kolbe w Gi?ycku
al. Bartosz Chrulski, parafia pw. Bo?ego Cia?a w Suwa?kach
al. Adam Roziewski, parafia pw. B?. Anieli Salawy w Suwa?kach
al. Grzegorz Uklejewski, parafia pw. Narodzenia Naj?wi?tszej Maryi Panny w ?arnowie

Za? lektorami zostali ustanowieni:
al. ?ukasz Kalinowski, parafia pw. ?w. Antoniego z Padwy w Prostkach
al. Marcin Kowalewski, parafia pw. Przemieniena Pa?skiego w Ja?wce
al. Dawid Kruszewski, parafia pw. ?w Jana Paw?a II w E?ku
al. Pawe? Soko?owski, parafia pw. ?w Anny w Gi?ycku
al. Kamil Wielgat, parafia pw. ?wi?tej Rodziny w Augustowie

Prosimy o modlitw? w intencji nowo ustanowionych oraz o nowe i ?wi?te powo?ania kap?a?skie. Za wszelk? modlitw? sk?adamy wielkie: Bg zap?a?! Zapewniamy rwnie? o naszej modlitwie za Was.