W parafii pw. NMP Krlowej Polski w Olecku, w zwi?zku z przypadaj?c? 8 marca Niedziel? Ad Gentes, obchodzon? po has?em Eucharystia i misje uroczy?cie prze?yli?my Msz? ?wi?t?. By?a ona transmitowana przez TVP Polonia. Tego dnia obchodzili?my rwnie? Dzie? Modlitwy, Postu i Solidarno?ci z Misjonarzami.

Przed Eucharysti? zosta?a ods?oni?ta tablica pami?tkowa po?wi?cona ?p. ks. inf. Edmundowi ?agdowi, by?emu proboszczowi parafii  pw. NMP w Olecku.

Uroczysto?? zosta?a uwie?czona spektaklem ewangelizacyjnym w wykonaniu parafian z Go?dapi zatytu?owany Zanie?my ?wiatu mi?o??, w re?yserii ks. Mariusza Pawliny.