Kategoria: Bez kategorii (page 1 of 15)

Niedziela „Ad Gentes”

W parafii pw. NMP Krlowej Polski w Olecku, w zwi?zku z przypadaj?c? 8 marca Niedziel? Ad Gentes, obchodzon? po has?em Eucharystia i misje uroczy?cie prze?yli?my Msz? ?wi?t?. By?a ona transmitowana przez TVP Polonia. Tego dnia obchodzili?my rwnie? Dzie? Modlitwy, Postu i Solidarno?ci z Misjonarzami.

Przed Eucharysti? zosta?a ods?oni?ta tablica pami?tkowa po?wi?cona ?p. ks. inf. Edmundowi ?agdowi, by?emu proboszczowi parafii  pw. NMP w Olecku.

Uroczysto?? zosta?a uwie?czona spektaklem ewangelizacyjnym w wykonaniu parafian z Go?dapi zatytu?owany Zanie?my ?wiatu mi?o??, w re?yserii ks. Mariusza Pawliny.

Pos?ugi lektoratu i akolitatu

W sobot? (29.02.2020) alumni z roku III i IV przyj?li z r?k J.E. Bpa Adriana Galbasa SAC pos?ugi lektoratu i akolitatu.
Obie pos?ugi maj? swoj? siln? wymow? w czasie sprawowanej Eucharystii, cho? nie tylko.

Lektor ma za zadanie us?ugiwa? wok? sto?u S?owa Bo?ego, jakim jest ambona. Czyni to poprzez umi?owanie tego S?owa, ?ycie nim na co dzie? i przekazywanie go, odczytywaniem lekcji mszalnych.

G?wnym za? miejscem pos?ugi akolity jest st? Eucharystyczny. Dokonuje si? to poprzez szczeglne rozmi?owanie si? w Jezusie sakramentalnym, by jako nadzwyczajny szafarz Komunii ?wi?tej, mg? Go przekazywa? braciom i siostrom w wierze.

Pos?ug? akolitatu przyj?li:
al. Adam Bryga?a, parafia pw. ?w. Maksymiliana Marii Kolbe w Gi?ycku
al. Bartosz Chrulski, parafia pw. Bo?ego Cia?a w Suwa?kach
al. Adam Roziewski, parafia pw. B?. Anieli Salawy w Suwa?kach
al. Grzegorz Uklejewski, parafia pw. Narodzenia Naj?wi?tszej Maryi Panny w ?arnowie

Za? lektorami zostali ustanowieni:
al. ?ukasz Kalinowski, parafia pw. ?w. Antoniego z Padwy w Prostkach
al. Marcin Kowalewski, parafia pw. Przemieniena Pa?skiego w Ja?wce
al. Dawid Kruszewski, parafia pw. ?w Jana Paw?a II w E?ku
al. Pawe? Soko?owski, parafia pw. ?w Anny w Gi?ycku
al. Kamil Wielgat, parafia pw. ?wi?tej Rodziny w Augustowie

Prosimy o modlitw? w intencji nowo ustanowionych oraz o nowe i ?wi?te powo?ania kap?a?skie. Za wszelk? modlitw? sk?adamy wielkie: Bg zap?a?! Zapewniamy rwnie? o naszej modlitwie za Was.

VIII Interdyscyplinarny Dzie? ?wi?tego Tomasza z Akwinu

28 stycznia odby? si? ju? VIII Interdyscyplinarny Dzie? ?wi?tego Tomasza z Akwinu w naszym seminarium. Wydarzenie rozpocz?li?my oczywi?cie Msz? ?wi?t? pod przewodnictwem ks. biskupa Adriana Galbasa. Nast?pnie mia?a miejsce cz??? naukowa. Temat sympozjum – Apologia Eucharystii – do?? aktualny, chocia?by dlatego, ?e jak wspomnia? w mowie otwarcia ksi?dz rektor WSD w E?ku Antonii Skowro?ski, sama Eucharystia jest obecnie atakowana, na przyk?ad przez prze?miewcze i blu?niercze symbole obserwowane podczas r?nych manifestacji. ?yjemy w czasach gdzie apologia i apologetyka wydaje si? wraca? do ?ask. I staje si? potrzebna bardziej ni? kiedykolwiek. Apologia Eucharystii, jako szczytu ?ycia Ko?cio?a, w sytuacji czasw wsp?czesnych jest jakoby konieczn? nowo?ci? w dyskusji ze ?rodowiskami poza Ko?cio?em, w tym wrogimi Ko?cio?owi.

Poruszane tematy oraz prelegenci:


Otwarcie sympozjum. Czy potrzeba apologii Eucharystii?
ks. dr Antoni Skowro?ski WSD w E?ku


Preambula fidei: filozofia wobec Eucharystii
ks. dr Pawe? Tarasiewicz Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA; WSD w E?ku


Eucharystia w perspektywie wsp?czesnej apologii
ks. dr hab. Przemys?aw Artemiuk prof. UKSW w Warszawie


Ustanowienie Eucharystii w dziele fundacji Ko?cio?a
ks. dr hab. Pawe? Rabczy?ski prof. UWM w Olsztynie


Cud eucharystyczny w Sok?ce w ?wietle wiary eucharystycznej
ks. dr hab. Andrzej Proniewski UwB


?piew liturgiczny modlitwa, pobo?no?? i droga do ?wi?to?ci
ks. dr Piotr Pa?kowski PWT w Warszawie


Podsumowuj?cy element to dyskusja panelowa. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o potrzeb? apologii Eucharystii prowadzona przez ks. dr Marcina Sie?kowskiego WSD w E?ku

Rekolekcje powo?aniowe

W ramach duszpasterstwa powo?aniowego diecezji e?ckiej, w gmachu Wy?szego Seminarium Duchownego w E?ku, w dniach od 30 stycznia (czwartek) do 2 lutego (niedziela) 2020 r., odb?d? si? rekolekcje powo?aniowe dla m?odzie?y m?skiej szk? ponadgimnazjalnych, (powy?ej 16 roku ?ycia) pod has?em Wyp?y? na g??bi?. Rekolekcje rozpoczn? si? powitaniem w czwartek o godz. 17.00, a zako?cz? si? obiadem w niedziel?. Uczestnicy powinni wzi?? ze sob? Pismo ?w. i ?piwr.

Zg?oszenia na rekolekcje prosz? przekazywa? internetowo (e-mail: wsd@diecezja.elk.pl) lub telefonicznie: WSD w E?ku (tel. 87621-75 20). (Zg?oszenia na rekolekcje przyjmujemy do 26.01.2020)

VIII Interdyscyplinarny Dzie? ?wi?tego Tomasza z Akwinu

Nasza Diecezja ma nowego biskupa pomocniczego!

Wielka rado?? w Ko?ciele E?ckim! Spe?ni?o si? to, o co modlili?my si? ju? ponad dwa lata. Dzisiaj ksi?dz Adrian Galbas zosta? wy?wi?cony na biskupa. Uroczysto?ci odby?y si? w Katedrze pw. ?w. Wojciecha w E?ku. G?wnym konsekratorem by? biskup e?cki Jerzy Mazur, a wsp?konsekratorami abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce oraz abp Jzef Grzy?ski, metropolita warmi?ski. Klerycy e?ckiego seminarium czynnie anga?owali si? w liturgi?, pe?ni?c r?norodne funkcje podczas asysty.

Wi?cej zdj?? mo?emy zobaczy? na naszym facebook’u – kliknij -> tutaj.

?yczenia oraz List Rektora WSD w E?ku na Bo?e Narodzenie 2019.

Tekst ?ycze? i listu do pobrania w plikach .pdf i .doc:

Zwyci?stwo w ?odzi! :)

Nasi alumni rozpocz?li dzisiaj zmagania w ramach fazy grupowej Mistrzostw Polskich Wy?szych Seminariw Duchownych w pi?ce siatkowej .

Na naszym koncie mo?emy zapisa? 3 punkty, bowiem wygrali?my z WSD ?d? 3:0 (-14,-23,-24) .

Braciom z ?odzi dzi?kujemy za dobr? gr? i mi?e przyj?cie.

Nowy Biskup Pomocniczy Diecezji E?ckiej.

Ks. Adrian Jzef Galbas SAC, prowincja? Ksi??y Pallotynw w Poznaniu zosta? mianowany przez Ojca ?wi?tego Franciszka biskupem pomocniczym naszej diecezji!

Wi?cej szczeg?w: https://bit.ly/2snXT0F .

« Older posts

Facebook

Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku