Na mocy bulli papieskiej Jana Paw?a II Totus Tuus Poloniae populus z dnia 25.03.1992 r. nast?pi?a reorganizacja struktur administracyjnych Ko?cio?a katolickiego w Polsce. W wyniku tej przemian zosta?a utworzona diecezja e?cka. Pierwszy Biskup E?cki, ks. bp Wojciech Ziemba, przyst?pi? natychmiast do organizacji struktur w nowo utworzonej diecezji. Jedn? z jego pierwszych decyzji by?o erygowanie diecezjalnego seminarium. W dekrecie powo?uj?cym je do istnienia napisa?: Aby Ko?ci? E?cki mg? nale?ycie wype?nia? swoje apostolskie i kap?a?skie zadania na?o?one przez Chrystusa, na podstawie kanonu 232i 237 1 KPK () powo?uj? do istnienia Wy?sze Seminarium Duchowne Diecezji E?ckiej. Powo?anie do istnienia seminarium mia?o miejsce w Wielki Czwartek 16.04.1992 r. Nast?pi?o to zaledwie w trzy tygodnie od daty erekcji nowej diecezji w E?ku.

Dzisiaj, nasza wsplnota seminaryjna dzi?kuje Bogu i cieszy si? ka?dym dniem, ka?d? osoba i ka?dym wydarzeniem, ktre utworzy?y ten barwny fragment mozaiki diecezji e?ckiej.

WSD E?K W STRUKTURACH UWM

W roku 2000 Seminarium Duchowne zosta?o w??czone w struktury nowo powsta?ego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego. Od dnia 28 sierpnia 2000 roku Seminarium zosta?o afiliowane do wydzia?u Teologii. Alumni naszej wsplnoty s? jednocze?nie studentami tego wydzia?u, a po zako?czeniu sze?cioletniego cyklu studiw i obronie pracy, uzyskuj? tytu? magistra teologii.

ABSOLWENCI

Pierwsze ?wi?cenia kap?a?skie absolwentw WSD w E?ku mia?y miejsce 13 czerwca 1992 roku.
W dwudziestoletniej historii dziejw Seminarium ?wiecenia otrzyma?o 183 absolwentw. W ci?gu minionych lat absolwentami byli rwnie? kap?ani pochodz?cy z Bia?orusi oraz Litwy; obecnie pracuj? oni w swoich rodzinnych diecezjach.

Wielu kap?anw, absolwentw naszego Seminarium, podj??o prace duszpastersk? lub misyjn? rwnie? poza granicami Polski. Pos?uguj? oni na rzecz Ko?cio?a powszechnego w takich krajach jak Rosja, Ukraina, Estonia, Papua Nowa Gwinea, Brazylia, Peru, Boliwia, W?ochy.