Kalendarium Wy?szego Seminarium Duchownego w E?ku

II semestr roku akademickiego 2019/2020

 

Luty

02.02.(nd) – Ofiarowanie Pa?skie. Dzie? ?ycia konsekrowanego

03.02.(pn) – 09.02.(nd) – Przerwa mi?dzysemestralna

09.02.(nd) – Niedziela seminaryjna (wyjazd na parafi? alumnów roczników II-VI)

10.02.(pn) – Pocz?tek zaj?? dydaktycznych semestru II

13.02.(cz) – Przyjazd lektorów, ministrantów i m?odzie?y m?skiej dekanatu Niepokalanego Pocz?cia w Olecku: krótki program przygotowany przez alumnów, mo?liwo?? spowiedzi, Msza ?w. w kaplicy seminaryjnej, wspólna kolacja)

20.02.(cz) – Przyjazd lektorów, ministrantów i m?odzie?y m?skiej dekanatu NMP Matki Ko?cio?a w Rajgrodzie i ?w. Benedykta i Romualda w Suwa?kach: krótki program przygotowany przez alumnów, mo?liwo?? spowiedzi, Msza ?w. w kaplicy seminaryjnej, wspólna kolacja)

24.02.(pn) – Egzamin Ex Universa Theologia – rok VI – godz. 10.00

25.02.(wt) – Wieczór ostatkowy, godz. 17.00

26.02.(?r) – ?roda popielcowa. Rekolekcje wielkopostne. Pocz?tek praktyk diako?skich

29.02.(sb) – Zako?czenie rekolekcji, pos?uga lektora i akolity (Kaplica seminaryjna, godz. 10.00)

Marzec

01.03.(nd) – Niedziela seminaryjna. Pobyt alumnów w parafiach. Narodowy Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych

02.03.(pn) – Spotkanie rejonowe w E?ku, godz. 09.30

05.03.(cz) – Dzie? imienin JE. Ks. Bp. Adriana Galbasa – biskupa pomocniczego diecezji e?ckiej

05.03.(cz) – Przyjazd lektorów, ministrantów i m?odzie?y m?skiej dekanatu ?w. Antoniego Padewskiego
w Bia?ej Piskiej i Ducha ?wi?tego w Suwa?kach: krótki program przygotowany przez alumnów, mo?liwo?? spowiedzi, Msza ?w. w kaplicy seminaryjnej, wspólna kolacja)

08.03.(nd) – Niedziela „Ad Gentes” – dzie? modlitwy, postu i solidarno?ci z misjonarzami. Olecko, par. Niepokalanego Pocz?cia N.M.P. – transmisja Mszy ?w. pod przewod. JE. Ks. Bp. Jerzego Mazura przez telewizj? Polonia.

12.03.(cz) – Przyjazd lektorów, ministrantów i m?odzie?y m?skiej dekanatu ?w. Krzysztofa w Gi?ycku: krótki program przygotowany przez alumnów, mo?liwo?? spowiedzi, Msza ?w. w kaplicy seminaryjnej, wspólna kolacja)

13.03.(nd) – ?wi?to Papieskie – 7 rocznica wyboru kard. Jorge Bergoglio na papie?a

19.03.(cz) – Uroczysto?? ?w. Józefa Oblubie?ca NMP – patrona WSD w E?ku. Przyjazd lektorów, ministrantów i m?odzie?y m?skiej dekanatu ?w. Szczepana M. w Gi?ycku: krótki program przygotowany przez alumnów, mo?liwo?? spowiedzi, Msza ?w. w kaplicy seminaryjnej, wspólna kolacja)

22.03.(nd) – Dzie? skupienia

24.03.(wt) – Narodowy Dzie? ?ycia. Dzie? Misjonarzy M?czenników – modlitwa i post za misje

25.03.(?r) – XXVIII Rocznica utworzenia Diecezji E?ckiej. Uroczysto?? Zwiastowania Pa?skiego. Dzie? ?wi?to?ci ?ycia

26.03.(cz) – Przyjazd lektorów, ministrantów i m?odzie?y m?skiej dekanatu ?w. N.M.P. Matki Ko?cio?a
w Go?dapi: krótki program przygotowany przez alumnów, mo?liwo?? spowiedzi, Msza ?w.
w kaplicy seminaryjnej, wspólna kolacja)

29.03.(nd) – Niedziela seminaryjna. Pobyt alumnów w parafiach

Kwiecie?

03.04.(pt) – Droga krzy?owa ulicami miasta E?ku

05.04.(nd) – Niedziela palmowa M?ki Pa?skiej (rozpocz?cie Wielkiego Tygodnia). Spotkanie m?odzie?y Miasta E?ku. ?wiatowy Dzie? M?odzie?y

09.04.(cz) – Wielki Czwartek – Msza Krzy?ma, po Mszy Krzy?ma: spotkanie z ministrantami i lektorami
w WSD; wyjazd alumnów roku I i IV

12.04.(nd) – Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego. Wyjazd alumnów roku II, III i V po ?wi?tecznym ?niadaniu

15-18.04.(?r-sb) – Wyjazd seminaryjny

16.04.(cz) – XXVIII rocznica erygowania Wy?szego Seminarium Duchownego Diecezji E?ckiej

19.04.(nd) – II Niedziela Wielkanocy. Uroczysto?? Mi?osierdzia Bo?ego, Msza ?w. w sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego w E?ku – godz. 15.00. Rozpocz?cie 76 Tygodnia Mi?osierdzia

19.04.(nd) – Powrót alumnów z ferii ?wi?tecznych (do godz. 12.00)

23.04.(cz) – Uroczysto?? ?w. Wojciecha – patrona Diecezji E?ckiej. Rozpocz?cie Nieszporami o 17.00
w ko?ciele NSJ, procesja z relikwiami i Msza ?w. w Katedrze o godz. 18.00. Dzie? imienin
JE. Ks. Bp. Jerzego Mazura. Uroczysta Inauguracja II Synodu Diecezji E?ckiej

26.04.(nd) – Dzie? skupienia. Niedziela Biblijna. Rozpocz?cie XII Ogólnopolski Tygodnia Biblijnego

27.04 (pn) – Obrona prac magisterskich – Olsztyn, godz. 10.00

Maj

01-07.05.(pt-cz) – Rekolekcje przed ?wi?ceniami diakonatu

02.05.(sb) – Uroczysto?? NMP Królowej Polski

03.05.(nd) – Niedziela Dobrego Pasterza. Niedziela seminaryjna. Pobyt alumnów w parafiach

03-09.05.(nd-sb) – Tydzie? modlitw o powo?ania kap?a?skie, zakonne i misyjne

07.05.(cz) – Iuramentum przed ?wi?ceniami diakonatu, godz. 20.00

08.05.(pt) ?wi?cenia diakonatu – E?k – Suwa?ki, par. pw. ?w. Ap. Piotra i Paw?a, godz. 15.00

09-15.05.(sb-pt) – Rekolekcje przed ?wi?ceniami prezbiteratu

14.03.(cz) – Przyjazd lektorów, ministrantów i m?odzie?y m?skiej dekanatu b?. M?czennic Marianny Biernackiej i S. Julii Sergii Rapiej w Lipsku: krótki program przygotowany przez alumnów, mo?liwo?? spowiedzi, Msza ?w. w kaplicy seminaryjnej, wspólna kolacja)

15.05.(pt) – Iuramentum przed ?wi?ceniami kap?a?skimi, godz. 20.00

16.05.(sb) ?wi?cenia prezbiteratu – E?k, Katedra, godz. 10.00

17.05.(nd) – Prymicje neoprezbiterów w rodzinnych parafiach

18.05.(pn) – 100 rocznica urodzin ?w. Jana Paw?a II

21.03.(cz) – Przyjazd lektorów, ministrantów i m?odzie?y m?skiej dekanatu ?w. Stanis?awa Bpa i M.
w Miko?ajkach i M.B. Cz?stochowskiej w Filipowie: krótki program przygotowany przez alumnów, mo?liwo?? spowiedzi, Msza ?w. w kaplicy seminaryjnej, wspólna kolacja)

24.05.(nd) – Dzie? skupienia. Dzie? Modlitwy za Ko?ció? w Chinach

18-29.05.(pn-pt) – Sesja zaliczeniowa

28.03.(cz) – Przyjazd lektorów, ministrantów i m?odzie?y m?skiej dekanatu ?w. Huberta w Piszu: krótki program przygotowany przez alumnów, mo?liwo?? spowiedzi, Msza ?w. w kaplicy seminaryjnej, wspólna kolacja)

29.05.(pt) – Zako?czenie wyk?adów semestru II

30.05.(sb) – Spotkanie podwórkowych Kó? Ró?a?cowych dzieci w sanktuarium w Studzienicznej

31.05.(nd) – Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego (Msze ?w. odpustowe w sanktuarium Maryjnym
w Studzienicznej z udzia?em WSD, godz. 10.00 i 12.00). Rocznica ?wi?ce? biskupich JE. Ks. Bp. Jerzego Mazura, Biskupa E?ckiego

Czerwiec

01.06.(pn) – Uroczysto?? NMP Matki Ko?cio?a – G?ównej Patronki Diecezji. Diecezjalny Festyn Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka – plac ?w. Jana Paw?a II. II Kongres misyjny diecezji e?ckiej. Stacja dzieci

02-20.06.(wt-sb) – Sesja egzaminacyjna

04.06.(cz) – Jubileusze kap?a?skie i zakonne diecezji e?ckiej. Przyjazd lektorów, ministrantów i m?odzie?y m?skiej dekanatu ?w. Huberta w W?gorzewie: krótki program przygotowany przez alumnów, mo?liwo?? spowiedzi, Msza ?w. w kaplicy seminaryjnej, wspólna kolacja). ?wi?to Jezusa Chrystusa Najwy?szego i Wiecznego Kap?ana – odpust w kaplicy seminaryjnej

07.06.(nd) – Beatyfikacja Kard. Stefana Wyszy?skiego – Warszawa, Plac Pi?sudskiego; 13. Dzie? Dzi?kczynienia, ?wi?to Opatrzno?ci Bo?ej

08.06.(pn) – 21 rocznica pobytu  Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II w E?ku

11.06.(cz) – Uroczysto?? Bo?ego Cia?a – plac ?w. Jana Paw?a II w E?ku, godz. 11.00

13.06.(sb) – Imieniny Ksi?dza Rektora. Dzie? rektorski w Seminarium

14.06.(nd) – Dzie? skupienia

18.06.(cz) – Diecezjalny Dzie? M?odzie?y w Augustowie

21.06.(nd) – Niedziela seminaryjna. Pobyt alumnów w parafiach

22.06.(pn) – Zebranie Rady Wyk?adowców – godz. 10.00. Po po?udniu: indywidualne rozmowy alumnów
z Ksi?dzem Rektorem i przygotowanie budynku na czas wakacji

23.06.(wt) – Msza ?wi?ta na zako?czenie Roku Akademickiego – godz. 7.00. Indywidualne rozmowy alumnów z Ksi?dzem Rektorem i wyjazd na wakacje

25.06.(cz) – Dzie? ?wi?to?ci kap?a?skiej

24.06.(?r)-21.09.(pn) – Praktyki wakacyjne

 

 

Wrzesie?

 

01-18.09.(pn-pt) – Praktyki katechetyczne roku IV, V

02.09.(?r) – Przyjazd alumnów roku I do godz. 12.00

05.09.(sb) – Do?ynki Diecezji E?ckiej w Krasnopolu

21.09.(pn) – Przyjazd alumnów roczników II-VI (do godz. 20.00)

23-26.09.(?r-sb) – Rekolekcje na rozpocz?cie roku akademickiego

24.09.(cz) – Zebranie Rady Wyk?adowców, godz. 13.00

26.09.(sb) – Ob?óczyny, obrz?d kandydatury do ?wi?ce?, Msza ?w. w kaplicy seminaryjnej, godz. 10.00

27.09.(nd) – Niedziela seminaryjna. Pobyt alumnów w parafiach. Taca na potrzeby Seminarium

28.09.(pn) – Rozpocz?cie zaj?? dydaktycznych semestru I