Chrystus wzywa wielu spo?ród was.
On potrzebuje waszych osób, waszej energii,
waszej inteligencji, waszej wiary,
waszej mi?o?ci, waszej ?wi?to?ci…

?w. Jan Pawe? II

Drogi M?ody Przyjacielu!

Je?li ju? podj??e? decyzj? o wst?pieniu na drog? do kap?a?stwa i wyra?asz ch?? s?u?enia Bogu i Ko?cio?owi w Diecezji E?ckiej, zg?o? si? osobi?cie do Rektoratu Wy?szego Seminarium Duchownego w E?ku.

Studia magisterskie w Wy?szym Seminarium Duchownym w E?ku, przygotowuj?ce kandydatów do kap?a?stwa, trwaj? 6 lat (12 semestrów). Dodatkowa specjalizacja nauczycielska, realizowana w toku studiów, umo?liwia absolwentom – kap?anom podj?cie pracy w szko?ach i innych placówkach obj?tych systemem o?wiaty.

Alumni WSD w E?ku formalnie s? studentami Wydzia?u Teologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie. Dlatego cz??? dokumentów nale?y z?o?y? w Rektoracie WSD w E?ku, a cz??? dostarczy? do Olsztyna.

Od kandydatów na I rok studiów wymagane jest z?o?enie nast?puj?cych dokumentów:

A. W rektoracie WSD w E?ku

 1. W?asnor?cznie napisane podanie o przyj?cie do WSD z uwzgl?dnieniem motywacji;
 2. W?asnor?cznie napisany ?yciorys;
 3. ?wiadectwo chrztu i bierzmowania;
 4. Opinia Ksi?dza Proboszcza o kandydacie i rodzinie;
 5. Opinia katechety;
 6. ?wiadectwo maturalne (orygina? lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/ Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn?, lub po?wiadczona kopia);
 7. ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej (orygina? lub odpis wydany przez szko?? lub po?wiadczona kopia);
 8. Orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do podj?cia nauki na obranym kierunku studiów;
 9. Dwie fotografie;

Nale?y osobi?cie zg?osi? si? do Rektoratu WSD w E?ku przy ul. Ko?ciuszki 9 i z?o?y? wy?ej wymienione dokumenty. Podczas sk?adania dokumentów odb?dzie si? rozmowa kwalifikacyjna.

Wszelkie pytania mo?na kierowa? bezpo?rednio do Wy?szego Seminarium Duchownego w E?ku przy ul. Ko?ciuszki 9, tel. 87 621 75 20, lub na adres poczty elektronicznej: wsd@diecezja.elk.pl

B. Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 1. Terminy
 • Rejestracja w systemie internetowym IRK (obowi?zkowa): 5 czerwca – 8 lipca 2019 r.
 • Dokonanie op?aty rekrutacyjnej: do 8 lipca 2019 r.
 • Og?oszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na studia: 12 lipca 2019 r.
 • Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów: do 20 lipca 2019 r.

W przypadku opó?nienia prosimy kontaktowa? si? z WSD zgodnie z danymi kontaktowymi powy?ej.

 1. Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

a) podpisane podanie (na formularzu z IRK)

b) ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? lub po?wiadczona kopia;

c) ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy „nowej matury„); ?wiadectwo dojrza?o?ci i ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy „starej matury„) – do wgl?du.

d) fotografi? w formie elektronicznej (format jpg) na no?niku elektromagnetycznym;

e) trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL;

f) kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2).

Szczegó?owe informacje na stronie: http://www.uwm.edu.pl/wt

S?owa Jezusa Chrystusa: ?niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma?o. Pro?cie Pana ?niwa, ?eby wyprawi? robotników na swoje ?niwo (Mt 9,37-38) brzmi? niezwykle aktualnie szczególnie dzisiaj. Dlatego zach?camy wszystkich do modlitwy o nowe i ?wi?te powo?ania do stanu kap?a?skiego, aby m?odzi ludzie z rado?ci? i pokojem w sercu przyj?li zaproszenie do kap?a?stwa, które Chrystus do nich kieruje, i aby na Jego mi?o?? potrafili odpowiedzie? swoj? mi?o?ci?.

ks. dr Antoni Skowro?ski
Rektor WSD w E?ku

IMG_6730