Rektor jest bezpo?rednio odpowiedzialny za ca?okszta?t ?ycia seminaryjnego. Rektor powinien troszczy? si? o to, aby formacja alumnów przebiega?a zgodnie z zasadami okre?lonymi przez Ko?ció?. W przyjmowaniu kandydatów do seminarium i ich wydalaniu rektor powinien kierowa? si? odno?nymi przepisami prawa i dyrektywami biskupa.Powinien pilnie bada? dobra intencj? alumnów, ich zdolno?? moraln? i intelektualn?, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz zdolno?? do znoszenia trudów kap?a?skich i do wykonywania obowi?zków duszpasterskich. Dla poznania osobistych kwalifikacji alumnów rektor powinien cz?sto sam z alumnami rozmawia? oraz ch?tnie wys?uchiwa? oraz pilnie rozwa?a? opinie i uwagi innych prze?o?onych, proboszczów, profesorów i lekarzy. Przed dopuszczeniem alumna do ?wi?ce? wy?szych rektor przedk?ada biskupowi dane o rozwoju intelektualnym. Dla alumnów Rektor jest zasadniczo drug? instancj?, jednak alumni zawsze mog? przyj?? do Rektora, gdy widz? tak? potrzeb?, cho?by to w zasadzie nale?a?o do zwyczajnych obowi?zków innego Moderatora. Sprawuje On ogóln? trosk? nad alumnami, aby dobrze wype?niali swoje zadania kandydatów do kap?a?stwa: spotyka si? ze wszystkimi alumnami i g?osi im konferencje. Zatwierdza wraz z innymi Moderatorami ich ró?ne funkcje i urz?dy, udziela zezwole? na wyjazd poza E?k i na te, które koliduj? z zaj?ciami wyznaczonymi przez Regulamin. Zmienia lub zezwala na zmian? porz?dku dnia. Rektor kieruje kancelari? seminaryjn?, dba o zabezpieczenie akt, ksi?g, kronik i innych wa?nych dokumentów; przechowuje piecz?? seminaryjn? i wystawia urz?dowe dokumenty w sprawach seminaryjnych, oraz przekazuje do Kurii dokumenty i personalia absolwentów, którzy uko?czyli Seminarium i otrzymali ?wi?cenia kap?a?skie. Rektor w stosunku do wszystkich osób w Seminarium, a tak?e tych, którzy na terenie Seminarium przebywaj ? przynajmniej jedn? dob?, posiada uprawnienia Proboszcza (KPK 2607) i dlatego na terenie Seminarium podlegaj? mu wszystkie kaplice. Co pewien czas Rektor zdaje Biskupowi Diecezjalnemu relacje z wa?niejszych sprawach seminaryjnych. Raz w roku przedstawia sprawozdanie stanie osobowym, naukowym, wychowawczym i gospodarczym Seminarium.. Na pocz?tku roku akademickiego przedstawia do zatwierdzenia kalendarium; konsultuje z Biskupem wszystkie wa?niejsze sprawy seminaryjne. Wraz z Rad? Profesorsk? przedstawia Biskupowi kandydatów na wyk?adowców w Seminarium.

Obecnie funkcje Rektora w seminarium pe?ni ks. kan. dr Antoni Skowro?ski

tel. (087) 621 75 20
e-mail: wsd@diecezja.elk.pl

 

Wicerektor jest pierwszym wspó?pracownikiem Rektora oraz jego zast?pc?, gdy Rektor jest nieobecny lub ma przeszkod? w pe?nieniu swoich zada? d?u?ej ni? jeden dzie?, a tak?e dora?nie, gdy tego wymaga nagl?ca potrzeba.

Rektor mo?e mu zleci? cz??? swoich zada?. Jest pierwszym doradc? Rektora w dopuszczaniu alumnów do ?wi?ce? i w ich wydalaniu. Wicerektor odpowiedzialny jest za: koordynacj? ca?o?ci porz?dku wewn?trznego w seminarium; koordynacj? harmonogramu zada? alumnów funkcyjnych; przygotowywanie projektów zarz?dze? dotycz?cych karno?ci i wychowania; przeprowadzanie wyborów seniorów i czuwanie nad prac? alumnów funkcyjnych; przygotowywanie rocznego sprawozdania z funkcjonowania seminarium.

Obecnie funkcj? wicerektora w seminarium pe?ni ks. kan. dr Maciej Maciukiewicz

 

Ojciec Duchowny jest bezpo?rednio odpowiedzialny za formacj? duchow? alumnów, maj?c na uwadze obowi?zek dyskrecji zwi?zanej z urz?dem. Ojciec duchowny powinien posiada? kwalifikacje, które okre?laj? go jako mistrza ?ycia wewn?trznego. Wprowadza alumnów w ?wiat ?ycia wewn?trznego, ukazuj?c bogactwa duchowo?ci i sposoby ich przyswajania. Ojciec duchowny, zwi?zany ?cis?? tajemnic? dotycz?c? tre?ci przeprowadzonych rozmów z alumnami, nie zabiera g?osu w sprawie dopuszczenia do ?wi?ce? lub ich wstrzymania, nie wydaje tez opinii o alumnach. Ojciec duchowny powinien by? do sta?ej dyspozycji alumnów, by im duchownymi (m.in. dniami skupienia, rekolekcjami itp.). On te? czuwa nad jednolitym stosowaniem kryteriów w rozeznawaniu powo?ania alumnów przez odpowiedzialno?? za ich formacj? wewn?trzn?

Obecnie funkcj? ojca duchownego w seminarium pe?ni?:

ks. kan. dr Pawe? Tarasiewicz

oraz

ks. dr Dariusz Zalewski

 

Prefekt alumnów. Jako Moderator, który najbardziej uczestniczy w ?yciu alumnów, jest z nimi nie tylko na modlitwie, ale tak?e na rekreacji, w sporcie i wykonywanych przez nich ró?nych pracach. Do jego zada? nale?y: sta?a i bezpo?rednia opieka nad alumnami; czuwanie nad ca?o?ci? dyscypliny ?ycia seminaryjnego, nad wype?nianiem regulaminu; czuwanie nad zdrowiem alumnów i zachowywaniem higieny osobistej; przekazywanie alumnom decyzji Moderatorów i czuwanie nad ich wykonaniem; udzielanie upomnie? alumnom nie stosuj?cym si? do Regulaminu i redagowanie pisemne opinii przed dopuszczeniem do ?wi?ce?, uwra?liwianie alumnów na dobro wspólne; prowadzenie zaj?? z savoir vivre ‚u

Obecnie funkcj? prefekta alumnów seminarium pe?ni

Ks. mgr lic. Artur Ha?ucha

oraz

Ks. dr Marcin Sie?kowski (Prefekt alumnów semestru propedeutycznego)

Prefekt studiów jest bezpo?rednim moderatorem wyk?adowców mianowanych przez Biskupa Diecezjalnego. Do zada? prefekta studiów nale?y: uk?adanie planu zaj?? dydaktycznych i ich koordynacja; organizowanie egzaminów komisyjnych; za?atwianie formalno?ci immatrykulacyjno – eksmatrykulacyjnych; bezpo?rednie zajmowanie si? dokumentacja studiów; kontaktowanie si? z Wydzia?em Teologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie i innymi Seminariami Duchownymi; sta?y nadzór nad studiami i egzaminami alumnów; zast?powanie w razie nieobecno?ci wicerektora.

Obecnie funkcj? prefekta studiów w naszym Seminarium pe?ni

Ks. dr Marcin Sie?kowski