Rektor jest bezpośrednio odpowiedzialny za całokształt życia seminaryjnego. Rektor powinien troszczyć się o to, aby formacja alumnów przebiegała zgodnie z zasadami określonymi przez Kościół. W przyjmowaniu kandydatów do seminarium i ich wydalaniu rektor powinien kierować się odnośnymi przepisami prawa i dyrektywami biskupa.Powinien pilnie badać dobra intencję alumnów, ich zdolność moralną i intelektualną, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz zdolność do znoszenia trudów kapłańskich i do wykonywania obowiązków duszpasterskich. Dla poznania osobistych kwalifikacji alumnów rektor powinien często sam z alumnami rozmawiać oraz chętnie wysłuchiwać oraz pilnie rozważać opinie i uwagi innych przełożonych, proboszczów, profesorów i lekarzy. Przed dopuszczeniem alumna do święceń wyższych rektor przedkłada biskupowi dane o rozwoju intelektualnym. Dla alumnów Rektor jest zasadniczo drugą instancją, jednak alumni zawsze mogą przyjść do Rektora, gdy widzą taką potrzebę, choćby to w zasadzie należało do zwyczajnych obowiązków innego Moderatora. Sprawuje On ogólną troskę nad alumnami, aby dobrze wypełniali swoje zadania kandydatów do kapłaństwa: spotyka się ze wszystkimi alumnami i głosi im konferencje. Zatwierdza wraz z innymi Moderatorami ich różne funkcje i urzędy, udziela zezwoleń na wyjazd poza Ełk i na te, które kolidują z zajęciami wyznaczonymi przez Regulamin. Zmienia lub zezwala na zmianę porządku dnia. Rektor kieruje kancelarią seminaryjną, dba o zabezpieczenie akt, ksiąg, kronik i innych ważnych dokumentów; przechowuje pieczęć seminaryjną i wystawia urzędowe dokumenty w sprawach seminaryjnych, oraz przekazuje do Kurii dokumenty i personalia absolwentów, którzy ukończyli Seminarium i otrzymali święcenia kapłańskie. Rektor w stosunku do wszystkich osób w Seminarium, a także tych, którzy na terenie Seminarium przebywaj ą przynajmniej jedną dobę, posiada uprawnienia Proboszcza (KPK 2607) i dlatego na terenie Seminarium podlegają mu wszystkie kaplice. Co pewien czas Rektor zdaje Biskupowi Diecezjalnemu relacje z ważniejszych sprawach seminaryjnych. Raz w roku przedstawia sprawozdanie stanie osobowym, naukowym, wychowawczym i gospodarczym Seminarium.. Na początku roku akademickiego przedstawia do zatwierdzenia kalendarium; konsultuje z Biskupem wszystkie ważniejsze sprawy seminaryjne. Wraz z Radą Profesorską przedstawia Biskupowi kandydatów na wykładowców w Seminarium.

Obecnie funkcje Rektora w seminarium pełni ks. kan. dr Antoni Skowroński

tel. (087) 621 75 20
e-mail: wsd@diecezja.elk.pl

 

Wicerektor jest pierwszym współpracownikiem Rektora oraz jego zastępcą, gdy Rektor jest nieobecny lub ma przeszkodę w pełnieniu swoich zadań dłużej niż jeden dzień, a także doraźnie, gdy tego wymaga nagląca potrzeba.

Rektor może mu zlecić część swoich zadań. Jest pierwszym doradcą Rektora w dopuszczaniu alumnów do święceń i w ich wydalaniu. Wicerektor odpowiedzialny jest za: koordynację całości porządku wewnętrznego w seminarium; koordynację harmonogramu zadań alumnów funkcyjnych; przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących karności i wychowania; przeprowadzanie wyborów seniorów i czuwanie nad pracą alumnów funkcyjnych; przygotowywanie rocznego sprawozdania z funkcjonowania seminarium.

Obecnie funkcję wicerektora w seminarium pełni ks. kan. dr Maciej Maciukiewicz

 

Ojciec Duchowny jest bezpośrednio odpowiedzialny za formację duchową alumnów, mając na uwadze obowiązek dyskrecji związanej z urzędem. Ojciec duchowny powinien posiadać kwalifikacje, które określają go jako mistrza życia wewnętrznego. Wprowadza alumnów w świat życia wewnętrznego, ukazując bogactwa duchowości i sposoby ich przyswajania. Ojciec duchowny, związany ścisłą tajemnicą dotyczącą treści przeprowadzonych rozmów z alumnami, nie zabiera głosu w sprawie dopuszczenia do święceń lub ich wstrzymania, nie wydaje tez opinii o alumnach. Ojciec duchowny powinien być do stałej dyspozycji alumnów, by im duchownymi (m.in. dniami skupienia, rekolekcjami itp.). On też czuwa nad jednolitym stosowaniem kryteriów w rozeznawaniu powołania alumnów przez odpowiedzialność za ich formację wewnętrzną

Obecnie funkcję ojca duchownego w seminarium pełnią:

ks. kan. dr Paweł Tarasiewicz

oraz

ks. dr Dariusz Zalewski

 

Prefekt alumnów. Jako Moderator, który najbardziej uczestniczy w życiu alumnów, jest z nimi nie tylko na modlitwie, ale także na rekreacji, w sporcie i wykonywanych przez nich różnych pracach. Do jego zadań należy: stała i bezpośrednia opieka nad alumnami; czuwanie nad całością dyscypliny życia seminaryjnego, nad wypełnianiem regulaminu; czuwanie nad zdrowiem alumnów i zachowywaniem higieny osobistej; przekazywanie alumnom decyzji Moderatorów i czuwanie nad ich wykonaniem; udzielanie upomnień alumnom nie stosującym się do Regulaminu i redagowanie pisemne opinii przed dopuszczeniem do święceń, uwrażliwianie alumnów na dobro wspólne; prowadzenie zajęć z savoir vivre 'u

Obecnie funkcję prefekta alumnów seminarium pełni

Ks. mgr lic. Artur Hałucha

oraz

Ks. dr Marcin Sieńkowski (Prefekt alumnów semestru propedeutycznego)

Prefekt studiów jest bezpośrednim moderatorem wykładowców mianowanych przez Biskupa Diecezjalnego. Do zadań prefekta studiów należy: układanie planu zajęć dydaktycznych i ich koordynacja; organizowanie egzaminów komisyjnych; załatwianie formalności immatrykulacyjno – eksmatrykulacyjnych; bezpośrednie zajmowanie się dokumentacja studiów; kontaktowanie się z Wydziałem Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i innymi Seminariami Duchownymi; stały nadzór nad studiami i egzaminami alumnów; zastępowanie w razie nieobecności wicerektora.

Obecnie funkcję prefekta studiów w naszym Seminarium pełni

Ks. dr Marcin Sieńkowski