‚ ?niwo wprawdzie wielkie, ale robotnikw ma?o; pro?cie wi?c Pana ?niwa, ?eby wyprawi? robotnikw na swoje ?niwo. ‚ ?k. 10,2

Drodzy przyjaciele Wy?szego Seminarium Duchownego w E?ku, obserwuj?c oglnopolski spadek powo?a?, ktry dotyka rwnie? naszej diecezji, bardzo prosimy o modlitw? o nowe powo?ania kap?a?skie, zakonne i misyjne, a zw?aszcza do naszego seminarium. Gor?co zach?camy o do??czenie do codziennej modlitwy wezwania o pos?anie robotnikw na ?niwo Pa?skie. Mo?emy pos?u?y? si? poni?szymi gotowymi modlitwami:

Ojcze, spraw, by w?rd chrze?cijan rozkwita?y liczne i ?wi?te powo?ania kap?a?skie, ktre b?d? podtrzymywa?y ?yw? wiar? i strzeg?y wieczn? pami?? o Twoim Synu Jezusie za pomoc?, ktrych nieustanni odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam ?wi?tych szafarzy Twojego o?tarza, ktrzy b?d? m?drymi i ?arliwymi str?ami Eucharystii, sakramentu najwy?szego daru Chrystusa dla zbawienia ?wiata. Powo?uj s?ugi Twego mi?osierdzia, ktrzy przez sakrament Pojednania b?d? rozszerza? rado?? z Twojego przebaczenia.

Spraw, Panie, by ko?ci? przyjmowa? z rado?ci? liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i pos?uszny Jego wskazaniom troszczy? si? o powo?ania kap?a?skie i do ?ycia konsekrowanego. Wspieraj Biskupw, kap?anw i diakonw, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wype?niali swoje pos?annictwo w s?u?bie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen. Maryjo, Krlowo Aposto?w, mdl si? za nami!

Benedykt XVI

Jezu, Synu Boga, w ktrym mieszka ca?a pe?nia bstwa. Ty powo?ujesz ochrzczonych, by wyp?yn?li na glebie, krocz?c drogami ?wi?to?ci. Wzbud? w sercach ?udzi m?odych pragnienie, by by? we wsp?czesnym ?wiecie ?wiadkami pot?gi Twojej mi?o?ci. Nape?nij m?odych Twoim Duchem odwagi i roztropno?ci, aby prowadzi? ich ku g??bi tajemnicy cz?owieka, by stali si? zdolnymi do odkrycia pe?nej prawdy o sobie i o w?asnym powo?aniu. Nasz Zbawicielu, posiany przez Ojca, aby objawi? Jego mi?osiern? mi?o??. Obdarz Twj Ko?ci? darem ludzi m?odych, ktrzy s? gotowi wyp?yn?? na g??bi?, aby by? w?rd ?udzi znakiem Twojej obecno?ci, ktra odnawia i zbawia. Naj?wi?tsza Dziewico, Matko Zbawiciela, niezawodna Przewodniczko na drodze ku Bogu i bli?niemu. Ty, ktra zachowywa?a? s?owa Jezusa w g??bi Twego serca, wspieraj Twoim macierzy?skim wstawiennictwem rodziny i wsplnoty ko?cielne, aby pomaga?y ludziom m?odym w hojnej odpowiedzi na wezwanie Pana. Amen.

Jan Pawe? II

Jezu, nasz Panie i Zbawicielu, Ty powo?a?e? Aposto?w, aby g?osili Ciebie ludziom i udzielali im uzdrawiaj?cej mocy Twoich sakramentw. Prosimy wezwij i dzi?, z naszej parafii, ch?opcw i m??czyzn. Niech odwa?nie odpowiedz? na Twoje powo?anie, pjd? za Tob? i nakarmi? spragnionych Ciebie ludzi Twoim s?owem i ?wi?tymi sakramentami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.