Page 2 of 15

Akatyst ku czci Bogurodzicy

Serdecznie zapraszamy 8 grudnia 2019 do Katedry E?ckiej na godzin? 17:15 !

Miko?ajki 2019

Zgodnie z tradycj? naszego seminarium, alumni V roku przygotowali spektakl z racji wspomnienia ?w. Miko?aja, ktre wczoraj obchodzili?my. Od kilku tygodni trwa?y intensywne przygotowania, aby wszystko uda?o si? dobrze przygotowa?.
W tym roku nasi bracia zaprezentowali sztuk? pt. „Zosta?o mi pi?? godzin…” na podstawie ksi??ki „Za pi?? godzin zobacz? Jezusa”.
Historia Jacques’a Fescha zawiera w sobie wielow?tkowo??: relacja ojciec-syn, mi?o??, pogo? za marzeniami, wewn?trzny bunt, czy g??bokie nawrcenie. Ka?dy z przyby?ych go?ci ogl?daj?cych wczorajsz? premier? sztuki mg? odnale?? co? dla siebie. Niew?tpliwie sztuka przedstawiona przez aktorw wywar?a ogromne wra?enie, zarwno na przyby?ych go?ciach, jak i na samych alumnach, ktrzy j? przedstawiali. Nie jednej osobie zakr?ci?a si? ?za w oku, czy to podczas momentu, gdy g?wny bohater przechodzi swoj? przemian? duchow?, czy podczas ko?cowej sceny, kiedy zostaje skazany na ?mier?.
Trzeba stwierdzi?, ?e bracia z V roku oraz alumni, ktrzy ich wspomagali, zarwno w samej grze, jak i w przygotowaniu muzyki i ?wiate?, dali z siebie 100 procent. Gromkim brawom nie by?o ko?ca.
Po krtkiej przerwie na kaw? i ciasto, nasze Seminarium odwiedzi? ?w. Miko?aj, ktry wszystkim przyby?ym go?ciom wr?czy? prezenty 😊

Wszystkim osobom sk?adamy serdeczne podzi?kowania za przybycie, a alumnom V roku gratulujemy tak dobrze przygotowanego spektaklu.

W imieniu braci z V roku dzi?kujemy wszystkim, ktrzy przyczynili si? do tego, ?e ta sztuka mog?a si? odby?. Dzi?kujemy re?yserowi – p. Piotrowi Kowalewskiemu, ktry pomg? aktorom w ukazaniu g??bokiego przes?ania p?yn?cego z tej sztuki oraz autorowi scenariusza – ks. Mateuszowi Sawi?skiemu z diecezji warszawsko-praskiej.
Wielkie podzi?kowania sk?adamy rwnie? wszystkim sponsorom oraz osobom, dzi?ki ktrym zosta? przygotowany powy?szy spektakl.

Alumni b?d? przedstawiali sztuk? pt. „Zosta?o mi pi?? godzin…” w nast?puj?cych dniach:

10 grudnia (wtorek) – godz. 19:00
12 grudnia (czwartek) – godz. 19:00.

Miejsce: Gmach Wy?szego Seminarium Duchownego Diecezji E?ckiej.

Serdecznie zapraszamy!

Spektakl Miko?ajkowy 2019

Alumni V roku serdecznie zapraszaj? na sztuk? pt. „Zosta?o mi pi?? godzin…” na podstawie ksi??ki J. Fescha „Za pi?? godzin zobacz? Jezusa”

Terminy wystawiania sztuki:
10.12.2019 r. (wtorek)
12.12.2019 r. (czwartek)

Godzina:
19:00

Miejsce:
Wy?sze Seminarium Duchowne w E?ku

Serdecznie zapraszamy ! 🙂

Listopad powo?aniowych czwartkw za nami.

Dzisiaj ko?czy si? pierwszy miesi?c powo?aniowych czwartkw dla m?odzie?y m?skiej w naszym seminarium.
Odwiedzili nas ju? m?odzi z dekanatw:

07.11.2019 Matki Bo?ej Krlowej Polski w Augustowie; ?w. Kazimierza Krlewicza w Sejnach
14.11.2019 ?w. Bart?omieja Aposto?a w Augustowie
21.11.2019 ?w. Jana Aposto?a w Olecku
28.11.2019 Mi?osierdzia Bo?ego w E?ku

Ka?da wizyta wi??e si? z uczestnictwem we mszy ?wi?tej i zwiedzaniem budynku seminarium. Dodatkowo wszyscy maj? szans? dowiedzie? si? jak wygl?da codzienno?? naszych alumnw, oraz do?wiadczy? odrobiny wsplnotowego ?ycia klerykw podczas wsplnego posi?ku.

Jednak?e g?wnym za?o?eniem spotka?, jest rozeznanie i pomoc w rozeznaniu swojego ?yciowego powo?ania –
do kap?a?stwa, do ma??e?stwa, a przede wszystkim do ?wi?to?ci..

Spektakl alumnw roku I

Zgodnie z coroczn? tradycj?, na Uroczysto?? Jezusa Chrystusa Krla Wszech?wiata, alumni I roku przygotowali przedstawienie dla swoich rodzicw i bliskich. Jak si? okaza?o, alumni s? bardzo bogaci w talenty aktorskie. Spektakl o eucharystii przedstawili w sposb niezwykle ciekawy i profesjonalny. Ka?dy widz mg? odnie?? wra?enie, jakby sam uczestniczy? w inscenizowanych wydarzeniach. 🙂

Czwartkowe spotkania m?odzie?y w WSD w E?ku

W ramach diecezjalnego duszpasterstwa powo?aniowego, chcemy stworzy? mo?liwo??, aby w wybrany czwartek, raz w roku m?odzie? z poszczeglnych dekanatw przyby?a do naszego Seminarium.

Chodzi nam przede wszystkim o m?odzie? m?sk? ze szk? ponadpodstawowych (najlepiej z klas maturalnych) i starsz?: lektorw, ministrantw, harcerzy, cz?onkw KSM-u i tych, ktrzy w opinii duszpasterzy rozeznaj? swoje powo?anie (nie tylko do kap?a?stwa) i poszukuj? w?a?ciwej drogi ?ycia. B?dzie to dla nich mo?liwo?? kontaktu z Seminarium (zobaczenia jak wygl?da i funkcjonuje; czym jest Seminarium), a tak?e modlitwy o w?a?ciwe rozeznanie powo?ania i dobry wybr dalszej ?yciowej drogi.

Spotkania b?d? odbywa?y si? wed?ug nast?puj?cego schematu:

– przyjazd oko?o godz. 17.00;

– godz. 17.30 przej?cie do kaplicy seminaryjnej; krtka prezentacja na temat Seminarium i ?ycia seminaryjnego, wyciszenie si?, mo?liwo?? spowiedzi;

– godz. 18.00 Msza ?w.;

– po Mszy ?w. wsplna kolacja, mo?liwo?? rozmowy i pyta?;

– powrt do domw.

Prosimy odpowiedzialnego kap?ana o wcze?niejsze powiadomienie Seminarium ilu osb mo?emy si? spodziewa?. Je?li by?by inne pytania natury organizacyjnej prosimy o kontakt mailowy (wsd@diecezja.elk.pl) lub telefoniczny 87 621 75 20.

Harmonogram przyjazdw m?odzie?y z dekanatw diecezji e?ckiej

na czwartkowe spotkania w WSD w E?ku

DATA DEKANAT
1. 07.11.2019 Matki Bo?ej Krlowej Polski w Augustowie;

?w. Kazimierza Krlewicza w Sejnach

2. 14.11.2019 ?w. Bart?omieja Aposto?a w Augustowie
3. 21.11.2019 ?w. Jana Aposto?a w Olecku
4. 28.11.2019 Mi?osierdzia Bo?ego w E?ku
5. 05.12.2019 M.B. Fatimskiej w E?ku
6. 12.12.2019 ?w. Rodziny w E?ku
7. 16.01.2020 Mi?osierdzia Bo?ego w Suwa?kach
8. 13.02.2020 Niepokalanego Pocz?cia N.M.P. w Olecku
9. 20.02.2020 N.M.P. Matki Ko?cio?a w Rajgrodzie
10. 27.02.2020 ?w. Benedykta i Romualda w Suwa?kach;

Ducha ?wi?tego w Suwa?kach

11. 05.03.2020 ?w. Antoniego Padewskiego w Bia?ej Piskiej
12. 12.03.2020 ?w. Krzysztofa w Gi?ycku
13. 19.03.2020 ?w. Szczepana M?czennika w Gi?ycku
14. 26.03.2020 N.M.P. Matki Ko?cio?a w Go?dapi
15. 14.05.2020 B?. M?czennic Marianny Biernackiej i S. Julii Sergii Rapiej w Lipsku
16. 21.05.2020 ?w. Stanis?awa Bpa i M. w Miko?ajkach;

M.B. Cz?stochowskiej w Filipowie

17. 28.05.2020 ?w. Huberta w Piszu
18. 04.06.2020 ?w. Huberta w W?gorzewie

II Kongres Misyjny Diecezji E?ckiej.

Ojciec ?wi?ty Franciszek og?osi? pa?dziernik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesi?cem Misyjnym. B?dzie on obchodzony w Rzymie i Ko?cio?ach lokalnych na ca?ym ?wiecie, by odnowi? nasz zapa? misyjny, o?ywi? animacj? i formacj? oraz zintensyfikowa? formy duchowej i materialnej pomocy Ko?cio?om misyjnym.

Nasi alumni, jak rwnie? i moderatorzy, odpowiadaj?c na wezwanie papie?a Franciszka, b?d? uczestniczy? w II Kongresie Misyjnym Diecezji E?ckiej, na ktry serdecznie zapraszamy.

Wi?cej szczeg?w pod tym linkiem:

http://diecezjaelk.pl/ii-kongres-misyjny-diecezji-elckiej/

 

kongres_II

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

W dniu dzisiejszym, uroczy?cie w naszym seminarium rozpocz?? si? nowy rok akademicki. Jak zawsze rozpoczynaj?c od punktu najwa?niejszego czyli mszy ?wi?tej, pod przewodnictwem ksi?dza biskupa Jerzego Mazura. Nast?pnie w auli Magna uroczysto?? by?a kontynuowana wed?ug nast?puj?cego planu (punktem kulminacyjnym by?o z?o?enie przysi?gi przez alumnw roku I):

? ?piew: Hymn Pa?stwowy
? Powitanie Go?ci i przemwienie inauguracyjne
Ks. dr Antoni Skowro?ski, Rektor
? ?piew: Gaude Mater Polonia
? Sprawozdanie z ostatniego roku dzia?alno?ci
WSD Diecezji E?ckiej
Ks. dr Maciej Maciukiewicz, Wicerektor
? Immatrykulacja alumnw roku pierwszego
? S?owo Dziekana Wydzia?u Teologii Uniwersytetu
Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
? Wyk?ad inauguracyjny:
Wyzwania ewangelizacyjne
dla Ko?cio?a w Amazonii
Ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD
? S?owo i Pasterskie B?ogos?awie?stwo
Ksi?dz Biskup Jerzy Mazur, Biskup E?cki
? ?piew: Gaudeamus igitur

Alumnw roku I, w tym wyj?tkowym dla nich dniu, otoczmy nasz? modlitw?.

Clipboard01

 

Informacja o pogrzebie ?p. Diakona Piotra Bortkiewicza

Drodzy Przyjaciele Wy?szego Seminarium Duchownego w E?ku…

Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? si?w Gi?ycku, w parafii pw. ?w. Anny, w ?rod? 2-go pa?dziernika.

O godz. 13.00 w ko?ciele parafialnym zostanie odprawiona Msza ?w. pogrzebowapod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji E?ckiej, ks. Bpa Jerzego Mazura.

Prosz? o modlitw? za ?p. Diakona Piotra Bortkiewicza, a tak?e za ca?? pogr??on? w smutku Rodzin? Zmar?ego. Wszystkim dysponuj?cych czasem zach?cam do udzia?u w uroczysto?ciach pogrzebowych.

Bort

Informacje dla kandydatw do Wy?szego Seminarium Duchownego w E?ku na rok akademicki 2019/2020

Chrystus wzywa wielu spo?rd was.
On potrzebuje waszych osb, waszej energii,
waszej inteligencji, waszej wiary,
waszej mi?o?ci, waszej ?wi?to?ci

?w. Jan Pawe? II

Drogi M?ody Przyjacielu!

Je?li ju? podj??e? decyzj? o wst?pieniu na drog? do kap?a?stwa i wyra?asz ch?? s?u?enia Bogu i Ko?cio?owi w Diecezji E?ckiej, zg?o? si? osobi?cie do Rektoratu Wy?szego Seminarium Duchownego w E?ku.

Studia magisterskie w Wy?szym Seminarium Duchownym w E?ku, przygotowuj?ce kandydatw do kap?a?stwa, trwaj? 6 lat (12 semestrw). Dodatkowa specjalizacja nauczycielska, realizowana w toku studiw, umo?liwia absolwentom kap?anom podj?cie pracy w szko?ach i innych placwkach obj?tych systemem o?wiaty.

Alumni WSD w E?ku formalnie s? studentami Wydzia?u Teologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie. Dlatego cz??? dokumentw nale?y z?o?y? w Rektoracie WSD w E?ku, a cz??? dostarczy? do Olsztyna.

Od kandydatw na I rok studiw wymagane jest z?o?enie nast?puj?cych dokumentw:

A. W rektoracie WSD w E?ku

 1. W?asnor?cznie napisane podanie o przyj?cie do WSDz uwzgl?dnieniem motywacji;
 2. W?asnor?cznie napisany ?yciorys;
 3. ?wiadectwo chrztu i bierzmowania;
 4. Opinia Ksi?dza Proboszczao kandydacie i rodzinie;
 5. Opinia katechety;
 6. ?wiadectwo maturalne(orygina? lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/ Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn?, lub po?wiadczona kopia);
 7. ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej(orygina? lub odpis wydany przez szko?? lub po?wiadczona kopia);
 8. Orzeczenie lekarskiestwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do podj?cia nauki na obranym kierunku studiw;
 9. Dwie fotografie;

Nale?y osobi?cie zg?osi? si? do Rektoratu WSD w E?ku przy ul. Ko?ciuszki 9 i z?o?y? wy?ej wymienione dokumenty. Podczas sk?adania dokumentw odb?dzie si?rozmowa kwalifikacyjna.

Wszelkie pytania mo?na kierowa? bezpo?rednio do Wy?szego Seminarium Duchownego w E?ku przy ul. Ko?ciuszki 9, tel. 87621 75 20, lub na adres poczty elektronicznej:wsd@diecezja.elk.pl

B. Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 1. Terminy
 • Rejestracja w systemie internetowym IRK (obowi?zkowa):5czerwca 8 lipca 2019 r.
 • Dokonanie op?aty rekrutacyjnej:do 8 lipca 2019 r.
 • Og?oszenie list kandydatw kwalifikowanych do przyj?cia na studia:12 lipca 2019 r.
 • Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentw:do 20 lipca 2019 r.

W przypadku op?nienia prosimy kontaktowa? si? z WSD zgodnie z danymi kontaktowymi powy?ej.

 1. Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczeniewymaganych dokumentw:

a) podpisanepodanie(na formularzu z IRK)

b) ?wiadectwo dojrza?o?ciw oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? lub po?wiadczona kopia;

c) ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniejw oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy nowej matury);?wiadectwo dojrza?o?ci i ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniejw oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy starej matury) do wgl?du.

d) fotografi? w formie elektronicznej(format jpg) na no?niku elektromagnetycznym;

e) trzy fotografieo wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodw osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL;

f) kserokopia dowodu osobistego(strona 1 i 2).

Szczeg?owe informacje na stronie:http://www.uwm.edu.pl/wt

S?owa Jezusa Chrystusa:?niwo wprawdzie wielkie, ale robotnikw ma?o. Pro?cie Pana ?niwa, ?eby wyprawi? robotnikw na swoje ?niwo(Mt 9,37-38) brzmi? niezwykle aktualnie szczeglnie dzisiaj. Dlatego zach?camy wszystkich do modlitwy o nowe i ?wi?te powo?ania do stanu kap?a?skiego, aby m?odzi ludzie z rado?ci? i pokojem w sercu przyj?li zaproszenie do kap?a?stwa, ktre Chrystus do nich kieruje, i aby na Jego mi?o?? potrafili odpowiedzie? swoj? mi?o?ci?.

ks. dr Antoni Skowro?ski
Rektor WSD w E?ku

IMG_6730

« Older posts Newer posts »

Facebook

Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku