W ramach diecezjalnego duszpasterstwa powo?aniowego, chcemy stworzy? mo?liwo??, aby w wybrany czwartek, raz w roku m?odzie? z poszczególnych dekanatów przyby?a do naszego Seminarium.

Chodzi nam przede wszystkim o m?odzie? m?sk? ze szkó? ponadpodstawowych (najlepiej z klas maturalnych) i starsz?: lektorów, ministrantów, harcerzy, cz?onków KSM-u i tych, którzy w opinii duszpasterzy rozeznaj? swoje powo?anie (nie tylko do kap?a?stwa) i poszukuj? w?a?ciwej drogi ?ycia. B?dzie to dla nich mo?liwo?? kontaktu z Seminarium (zobaczenia jak wygl?da i funkcjonuje; czym jest Seminarium), a tak?e modlitwy o w?a?ciwe rozeznanie powo?ania i dobry wybór dalszej ?yciowej drogi.

Spotkania b?d? odbywa?y si? wed?ug nast?puj?cego schematu:

– przyjazd oko?o godz. 17.00;

– godz. 17.30 przej?cie do kaplicy seminaryjnej; krótka prezentacja na temat Seminarium i ?ycia seminaryjnego, wyciszenie si?, mo?liwo?? spowiedzi;

– godz. 18.00 Msza ?w.;

– po Mszy ?w. wspólna kolacja, mo?liwo?? rozmowy i pyta?;

– powrót do domów.

Prosimy odpowiedzialnego kap?ana o wcze?niejsze powiadomienie Seminarium ilu osób mo?emy si? spodziewa?. Je?li by?by inne pytania natury organizacyjnej prosimy o kontakt mailowy (wsd@diecezja.elk.pl) lub telefoniczny 87 621 75 20.

Harmonogram przyjazdów m?odzie?y z dekanatów diecezji e?ckiej

na czwartkowe spotkania w WSD w E?ku

  DATA DEKANAT
 
1. 07.11.2019 Matki Bo?ej Królowej Polski w Augustowie;

?w. Kazimierza Królewicza w Sejnach

2. 14.11.2019 ?w. Bart?omieja Aposto?a w Augustowie
3. 21.11.2019 ?w. Jana Aposto?a w Olecku
4. 28.11.2019 Mi?osierdzia Bo?ego w E?ku
5. 05.12.2019 M.B. Fatimskiej w E?ku
6. 12.12.2019 ?w. Rodziny w E?ku
7. 16.01.2020 Mi?osierdzia Bo?ego w Suwa?kach
8. 13.02.2020 Niepokalanego Pocz?cia N.M.P. w Olecku
9. 20.02.2020 N.M.P. Matki Ko?cio?a w Rajgrodzie
10. 27.02.2020 ?w. Benedykta i Romualda w Suwa?kach;

Ducha ?wi?tego w Suwa?kach

11. 05.03.2020 ?w. Antoniego Padewskiego w Bia?ej Piskiej
12. 12.03.2020 ?w. Krzysztofa w Gi?ycku
13. 19.03.2020 ?w. Szczepana M?czennika w Gi?ycku
14. 26.03.2020 N.M.P. Matki Ko?cio?a w Go?dapi
15. 14.05.2020 B?. M?czennic Marianny Biernackiej i S. Julii Sergii Rapiej w Lipsku
16. 21.05.2020 ?w. Stanis?awa Bpa i M. w Miko?ajkach;

M.B. Cz?stochowskiej w Filipowie

17. 28.05.2020 ?w. Huberta w Piszu
18. 04.06.2020 ?w. Huberta w W?gorzewie