1. ks. bp mgr lic. Jerzy Mazur SVD Wyk?ad monograficzny: Zadania misyjne i ewangelizacyjne Ko?cio?a w ?wiecie wsp?czesnym
2. ks. dr Antoni Skowro?ski
Historia filozofii

Filozofia przyrody

Antropologia filozoficzna i kulturowa

Metodologia oglna nauk

Praktyka duszpasterska

3. ks. dr Maciej Maciukiewicz Liturgika

Wprowadzenie w liturgi?

Teologia Mszy ?wi?tej

4. ks. dr Stanis?aw J?wiak Teologia moralna

Teologia i praktyka spowiedzi

Wprowadzenie w ?ycie moralne

5. ks. dr Marcin Sie?kowski Logika

Teoria poznania

Historia filozofii

6. ks. mgr lic. Artur Ha?ucha ?wiczenia z homiletyki
7. ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. zw. Historia Ko?cio?a
8. ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof UKSW
Kwestie poprawno?ci j?zykowej

Komunikacja interpersonalna

Homiletyka

9. ks. dr hab. Stanis?aw Str?kowski, prof. UKSW
J?zyk ?aci?ski

Patrologia

10. ks. dr hab. Roman Szewczyk Prawo kanoniczne
11. ks. dr Marek Bednarski Stary Testament

Historia i geografia biblijna

12. ks. dr Dariusz Brozio
Teologia duchowo?ci

Kierownictwo duchowe

Wprowadzenie w modlitw?

13. ks. mgr lic. Mieczys?aw Brzska Prawo kanoniczne/techniki kancelaryjne
14. ks. dr Jerzy Fidura Teologia fundamentalna

Ekumenizm

15. ks. dr Maciej Gilewski Prawo kanoniczne
16. ks. dr Tomasz Grabowski Historia sztuki i konserwacja zabytkw
17. ks. dr Jacek Graszk
Nowy Testament

J?zyk grecki

Wprowadzenie do Pisma ?wi?tego

18. ks. dr Andrzej Ja?ko
Teologia biblijna

Wprowadzenie do Pisma ?wi?tego

19.ks. mgr Adam Kolbusz Technologia informacyjna
20. ks. dr Tomasz Kopiczko Dydaktyka nauczania religii

Dydaktyka oglna

Podstawy pedagogiki

Katechetyka

Techn. inf. w pracy pedagogicznej

Nowa Ewangelizacja

Praktyka

21. ks. dr Wojciech Kotarski Pedagogika szkolna

Pedagogika specjalna

Katechetyka szczeg?owa

22. ks. dr Marcin Maczan Prawo kanoniczne

Podstawy prawa karnego

23. ks. dr Marcin Oleksy Muzyka ko?cielna
24.ks. dr Arkadiusz Orze? Katolicka nauka spo?eczna
25. ks. mgr lic. Rados?aw Rybarski Psychologia pastoralna

Podstawy psychologii

Psychologia wychowania i kszta?cenia

26. ks. dr Ryszard Sawicki Teologia pastoralna
27. ks dr Wojciech Serowik Teologia dogmatyczna
28. ks.dr Jan Skorupski
Misjologia
29. ks. dr Karol Soko?owski Teologia dogmatyczna

Sekty i nowe ruchy religijne

30. ks. dr Pawe? Tarasiewicz Wst?p do filozofii

Filozofia Boga

Etyka

Metafizyka

31. ks. drJacek Uchan Teologia moralna
32. ks. dr Jzef W?c?awik Religiologia
33. ks. dr Dariusz Zalewski J?zyk ?aci?ski

Patrologia

34.mgr Agnieszka Gilewska J?zyk angielski
35. mgr Katarzyna Grzymkowska J?zyk niemiecki
36. mgr Zuzanna Ho?ubowicz Pedeutologia
37. mgr Piotr Kowalewski Emisja g?osu
38. mgr Marian Malewski Wychowanie fizyczne
39. mgr Tomasz Sulima Muzyka ko?cielna
40. mgr in?. Krzysztof Stypu?kowski BHP

Ergonomia